ZDALNE PORADY PRAWNE

Nasza Kancelaria działa nie tylko stacjonarnie. Potrzeba skorzystania z telefonicznej porady prawnej wynika czasem z wygody, czasem z konieczności. Rozmowa z radcą prawnym przez telefon pozwoli rozwiać Państwa wątpliwości, zweryfikować posiadane wiadomości, uzyskać informacje, które umożliwią podjęcie właściwej decyzji, w dogodnym czasie, bez wychodzenia z domu.

Koszt porady telefonicznej wynosi 200 złotych. Numer rachunku do wpłaty to 66 1050 1588 1000 0090 9006 3497. Numer telefonu pod którym udzielona jest porada to 32 278 65 03.

Nasza usługa to pewność, że porady będzie udzielała mec. Agata Kurowska, a nie osoba anonimowa, niekoniecznie z uprawnieniami radcy prawnego.

W związku z tym, że usługa telefonicznej porady prawnej zamawiana jest na odległość, poniżej przekazujemy wymagane przepisami prawa informacje. Po dokonaniu płatności prosimy o kontakt pod numerem 32 278 65 03 celem umówienia terminu porady.

 1. Odpłatne telefoniczne porady prawne świadczone są na podstawie umowy zawartej na odległość.
 2. Telefoniczne porady prawne polegają na świadczeniu pomocy prawnej w postaci porady prawnej udzielanej w ramach rozmowy telefonicznej radcy prawnego Agatę Kurowską z klientem. Termin i godzina rozmowy telefonicznej ustalane są telefonicznie po wniesieniu przez klienta opłaty za poradę w wysokości 200 złotych. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz termin i godzina rozmowy przekazywane są w formie wiadomości sms na podany przez klienta numer telefonu. Jeżeli okaże się, że porada prawna nie może zostać udzielona (na przykład z uwagi na konflikt interesów) wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wpłacona. Zwrotny przelew zostanie zlecony najpóźniej w następnym dniu roboczym po ujawnieniu okoliczności uzasadniających brak możliwości udzielenia porady prawnej. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą obowiązującą dzwoniącego.
 3. Usługę porady telefonicznej świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska, NIP: 648 236 96 68.
 4. Klient może kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 32 278 65 03, mailem: biuro@kancelaria-kurowska.pl lub pod adresem ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze.
 5. Wynagrodzenie za poradę telefoniczną wynosi 200 złotych i płatne jest na rachunek bankowy kancelarii numer 66 1050 1588 1000 0090 9006 3497 przed jej udzieleniem. Umowa zawarta jest z chwilą wpływu kwoty 100 złotych na rachunek bankowy kancelarii.
 6. Klientowi służy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Oświadczenie dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej oraz jego złożenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, decyduje data stempla pocztowego. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tutaj. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku złożenia oświadczenia o treści:  „Żądam wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”. Oświadczenie można umieścić w tytule przelewu, sms-em lub mailem. W przypadku braku złożenia oświadczenia tej treści porada zostanie udzielona po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po udzieleniu telefonicznej porady prawnej klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Jednym ze sposobów pozasądowego dochodzenia roszczeń jest zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu na tle umowy o udzielenie telefonicznej porady prawnej. Organizację i działanie stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 9. Innym sposobem pozasądowego dochodzenia roszczeń jest zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a kancelarią. Zasady i tryb prowadzenia mediacji prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Niezależnie od powyższego, klient może zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a kancelarią, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowo, porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem 800 007 707 lub przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 11. Informacja o danych osobowych klienta przetwarzanych w ramach świadczenia usługi telefonicznej porady prawnej znajduje się w zakładce polityka prywatności w dolnym menu strony www. kancelaria-kurowska.pl.
Call Now Button