RODO

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „Rozporządzenie RODO”) informuję, że radca prawny Agata Kurowska (dalej; „Radca Prawny”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Agata Kurowska prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Agata Kurowska, ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania lub do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie zawarcie i wykonanie umowy,
  a w szczególności zapoznanie się z udzielanymi informacjami oraz udzielenie odpowiedzi.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i  wykonania umowy, a ponadto w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Radcy Prawnym, takich jak prowadzenie dokumentacji księgowej, sprawozdawczość podatkowa, archiwizacja oraz w celach wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Radcę Prawnego w postaci realizacji roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed takimi roszczeniami (przykładowo: wykorzystanie jako dowód w ewentualnych postępowaniach podatkowych, administracyjnych, cywilnych lub innych przewidzianych obowiązującymi przepisami).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c Rozporządzenia RODO. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Radcę Prawnego w postaci realizacji roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed takimi roszczeniami podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO
 5. W okresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania. Żądanie takie można wnieść na piśmie na adres siedziby Radcy Prawnego lub elektronicznie na adres biuro@kancelaria-kurowska.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Radcę Prawnego narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 7. Radca Prawny może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym przez Radcę prawnego lub innym odbiorcom danych, takim jak: biuro rachunkowe, bank, kurier, poczta.
 8. Radca Prawny nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia należności publicznoprawnych oraz roszczeń i odpowiedzialności Radcy Prawnego związanych z wykonywaniem przez Radcę Prawnego Umowy.
Call Now Button