Regulamin

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agatę Kurowską prowadzącą działalność gospodarczą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska, ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze, NIP 648 236 96 68, REGON 240500640 za pośrednictwem strony www.kancelaria-kurowska.pl

2. Usługobiorcą jest osoba zawierająca z Kancelarią umowę.

3. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca z Kancelarią umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorcą – konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera z Kancelarią umowę w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynika min. z rodzaju działalności uwidocznionego w CEiDG.

2. Za pośrednictwem strony www. kancelaria-kurowska.pl świadczone są następujące usługi:

 • przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • nieodpłatny dostęp do treści w zakładce aktualności,
 • możliwość nieodpłatnego pobrania niektórych plików ze strony,
 • zdalne i stacjonarne porady prawny,
 • sprzedaży produktów takich jak wzory dokumentów, e-booki

3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z usług zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się zamieszczania treści naruszających dobre obyczaje, treści obraźliwych, przekleństw oraz podejmowania działań mogących spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego.
4. Warunki techniczne wymagane do korzystania z usług: urządzenie z dostępem do sieci Internet ) oraz przeglądarki zasobów internetowych. W przypadku zakupu produktów wymagania umożliwiające otwarcie zakupionego pliku podane są przy produkcie.
5. Korzystanie z usług wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce Prywatności na stronie www. kancelaria-kurowska.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z usługi. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia wysyłając e- mail na: biuro@kancelaria-kurowska.pl lub pisemnie na adres podany w punkcie 1 Regulaminu. Żądanie usunięcia danych oznacza wolę zakończenia świadczenia usługi.
6. Korzystanie ze strony internetowej, w tym z usług nie oznacza, że Usługodawca udziela licencji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. 1. Szczególne, potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usług stanowią:
a. złośliwe oprogramowanie (malware) takie jak wirusy, robaki, trojany, dialery,
b. programy szpiegujące (spyware),
c. spam,
d. włamania do systemu teleinformatycznego usługobiorcy
e. bezprawne uzyskiwanie informacji poufnych poprzez podszywanie się pod inna osobę (phishing),
7.2. Usługobiorca, by uniknąć powyższych zagrożeń powinien:
a. stale korzystać z programów antywirusowych i prewencyjnych,
b. posiadać stale włączoną zaporę sieciową (firewall),
c. bieżąco aktualizować oprogramowania, z których korzysta,
d. nie otwierać załączników poczty elektronicznej z nieznanych źródeł,
e. zapoznawać się z zasadami instalacji oprogramowania oraz licencjami,
f. wyłączyć makr-a w plikach MS Office pochodzących z nieznanych źródeł,
g. przeprowadzać skan systemu programem antywirusowym i antymalware,
h. szyfrować transmitowane dane,
j. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

8. Usługi świadczone za pośrednictwem strony www.kancelaria-kurowska.pl to:

 • zdalne i stacjonarne Porady prawne, które polegają na świadczeniu pomocy prawnej w postaci porady prawnej udzielanej w ramach rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem niektórych komunikatorów lub w siedzibie kancelarii radcy prawnego Agaty Kurowskiej z klientem. Termin i godzina porady ustalane są telefonicznie po wniesieniu przez klienta opłaty za poradę.  Jeżeli okaże się, że porada prawna nie może zostać udzielona (na przykład z uwagi na konflikt interesów lub w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów) wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wpłacona. Zwrotny przelew zostanie zlecony najpóźniej w następnym dniu roboczym po ujawnieniu okoliczności uzasadniających brak możliwości udzielenia porady prawnej. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą obowiązującą dzwoniącego. Klient może kontaktować się z kancelarią pod numerem telefonu 32 278 65 03, mailem: biuro@kancelaria-kurowska.pl lub pod adresem ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze.
 • wzory dokumentów w formacie .docx , które stanowią przedmiot osobistych i majątkowych praw autorskich radcy prawnego Agaty Kurowskiej. Nabycie wzoru pisma nie stanowi udzielenia licencji w jakimkolwiek zakresie i uprawnia usługobiorcę do skorzystania z wzoru dokumentu tylko dla własnego osobistego użytku. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z wzoru dokumentu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Zakup wzoru dokumentu polega na kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. w następnej kolejności usługobiorca zostaje przekierowany na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty w blikiem lub szybkim przelewem bankowym elektronicznym. Po dokonaniu płatności usługobiorca przekierowany jest na stronę, na której potwierdzony zostanie zakup. Umowa o zakup wzoru dokumentu lub e-booka zostaje zawarta z chwilą tego potwierdzenia.
 • Wzór dokumentu lub e-book udostępniane są usługobiorcy poprzez wysłanie na podany mail linka, pod którym można otworzyć i pobrać zakupiony produkt. Otwarcie i wypełnienie wzoru dokumentu wymaga oprogramowania Microsoft Office lub innego oprogramowania, które obsługuje ten format plików z rozszerzeniem .docx (np. Open Office). Zakupiony produkt udostępniany jest tego samego dnia, w którym dokonano zapłaty. Usługodawca nie odpowiada za sposób wypełnienia lub zmiany we wzorze dokumentu dokonane przez usługobiorcę. Otwarcie i skorzystanie z e-booka wymaga oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania, które umożliwia odczytanie plików z rozszerzeniem .pdf.
 • Wzór dokumentu nie uwzględnia konkretnych okoliczności sprawy.
 • Wzoru dokumentów oraz e-booki uwzględniają stan prawny na dzień zawarcia umowy.
 • Klientowi służy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Oświadczenie może zostać złożone na piśmie , decyduje data stempla pocztowego lub e-mailem na adres biuro@kancelaria-kurowska.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się tutaj. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku złożenia oświadczenia o treści:  „Żądam wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.
 • Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Jednym ze sposobów pozasądowego dochodzenia roszczeń jest zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu na tle umowy o udzielenie telefonicznej porady prawnej. Organizację i działanie stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Innym sposobem pozasądowego dochodzenia roszczeń jest zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a kancelarią. Zasady i tryb prowadzenia mediacji prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Niezależnie od powyższego, klient może zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a kancelarią, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowo, porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem 800 007 707 lub przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • Informacja o danych osobowych klienta przetwarzanych w ramach świadczenia usługi telefonicznej porady prawnej znajduje się tutaj.

8. Reklamacje dotyczące usług można składać wysyłając e-mail na adres biuro@kancelaria-kurowska.pl.pl lub pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska, ul. 3 Maja 14, 41-800 Zabrze. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Odpowiedź zostanie przesłana w ten sam sposób w jaki złożono reklamację. Aby to umożliwić, Usługobiorca podaje w treści reklamacji według swojego wyboru adres email lub adres, pod który należy kierować korespondencję.
9. Zmiana Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie www.kancelaria-kurowska.pl W ten sposób wprowadzone zmiany obowiązują dla zamówień złożonych od dnia następującego po dniu ich publikacji.

Call Now Button