Temida była kobietą, czyli Dzień Kobiet z prawniczą nutą.
Korzystając z okazji dzisiejszego święta pozwoliłam sobie przypomnieć postać mitologicznej Temidy....
Blog prawny dla firm
Zapraszam na bloga o prawie w firmie www.przepisnafirme.pl

...
Wysyłka pisma do sądu z zagranicy
Sezon urlopowy w pełni, zatem post dla tych z Państwa, którzy wybierają się za granicę*. Gwiazdka dlatego, że chodzi o kraje ......
Podział majątku niekoniecznie na pół
Inspiracją do zamieszczenia wpisu była jedna z prowadzonych przeze mnie spraw o podział majątku po rozwodzie. Sąd orzekł, ......
Upadłość konsumencka
Mimo, że procedura w sprawach upadłości konsumenckiej wydaje się być trudna i wymagająca, warto rozważyć i skonsultować z prawnikiem zasadność wystąpienia z wnioskiem,...
Nowa filia kancelarii
Zapraszamy do filii kancelarii, która mieści się w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 14 (vis-a-vis Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1)
...
Nowości w prawie 2017
Początek roku to dla ustawodawcy okazja na wprowadzenie zmian w prawie. Nie inaczej stało się wraz z nadejściem roku 2017. Poniżej najistotniejsze, w mojej ocenie, ze zmian....
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Jednym z problemów, z którymi klienci pukają do drzwi Kancelarii są otrzymywane nakazy zapłaty....
Adwokat i radca prawny, różnice i podobieństwa

Nader często spotykam się z pytaniami o różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym. Rzeczywiście, osoby które nie mają na co dzień styczności z ......

Rozwód i separacja, różnice i podobieństwa
W swojej praktyce często spotykam się z pytaniami o różnice i podobieństwa między rozwodem i separacją. Otóż, podstawowa różnica wynika z tego, że przez rozwód małżeństwo zostaje ......
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo radości, spokoju i zdrowia. Niech nadchodzący rok 2016 będzie pasmem sukcesów i przyniesie wiele udanych inwestycji, rzetelnych ......
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mecenas Agata Kurowska została ekspertem w projekcie "wyspa wiedzy" na Targach Biznes Expo, wydarzeniu towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
...
Bezpłatne porady prawne
W ramach ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol Kancelaria udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych. Chętnych zapraszamy w piątek, 18 września w godzinach od 16.00 do 18.00....
Odwołanie pracownika z urlopu
Czy pracodawca może odwołać pracownika z zaplanowanego i długo oczekiwanego urlopu? Okazuje się, że, pod pewnymi warunkami, tak....
Odpis aktu w każdym urzędzie
Już od jakiegoś czasu uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego nie wymaga udania się do miasta, w którym akt jest przechowywany....
Upadłość konsumencka

mając w perspektywie możliwość umorzenia części, a w niektórych przypadkach nawet całości długów.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej może pomóc dłużnikowi rozwiązać problemy wynikające z zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. 

W upadłości konsumenckiej chodzi z jednej strony o oddłużenie, czyli umorzenie długów konsumenta, których nie jest i nie będzie w stanie spłacić, a z drugiej, o odzyskanie należności od niewypłacalnego dłużnika przez jego wierzycieli. 

Obecnie sąd może orzec upadłość konsumencką na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika.

 

Jakie warunki musi spełnić konsument, by umorzyć długi w upadłości konsumenckiej?

Osoba fizyczna składająca wniosek musi być konsumentem, a nie przedsiębiorcą.

Upadłość konsumencka może zostać orzeczona wobec dłużnika niewypłacalnego, takiego który trwale utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Ponadto wnioskodawca nie może ponosić winy w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności albo jej zwiększeniu. Sąd bada w trakcie postępowania przede wszystkim uczciwość płatniczą konsumenta, a umyślność lub rażące niedbalstwo jest przesłanką negatywną i wyklucza skorzystanie z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej. Gdy zadłużenie powstaje w wyniku zewnętrznych, nieprzewidywalnych okoliczności takich jak niezawiniona utrata pracy czy też utrata możliwości zarobkowania w wyniku ciężkiej i długotrwałej choroby istnieją znaczne szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.    

 

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddala wniosek gdy:

1.                konsument stał się dłużnikiem niewypłacalnym w wyniku działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa,

2.                w stosunku do konsumenta prowadzono w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta,

3.                we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono w stosunku do konsumenta plan spłaty, konsument zatajał źródła przychodu, nie wykonywał planu spłaty, czy też nie składał sprawozdań,

4.                 dłużnik, mając taki obowiązek w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

5.                konsument podał we wniosku niezupełne lub nieprawdziwe dane,

6.                sąd w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku orzekł, że konsument dokonywał czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli,

7.                w ciągu dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem.

Mimo zaistnienia jednej z wymienionych powyżej przesłanek negatywnych sąd może uwzględnić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej zostaje wszczęte na wniosek, który należy sporządzić rzetelnie i dobrze go uzasadnić. Wniosek powinien być złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Konsument musi powołać wszelkie okoliczności, które przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku oraz wskazać i dołączyć do wniosku dowody, które okoliczności te potwierdzają. Kluczowe jest wykazanie braku winy w powstaniu zadłużenia. 

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika z chwili składania wniosku.

 

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

Jednym ze skutków ogłoszenia upadłości jest to, że majątek konsumenta staje się masą upadłości, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Obowiązkiem konsumenta jest wydanie syndykowi swojego całego majątku.

Następnie majątek konsumenta podlega likwidacji, inaczej mówiąc spieniężeniu, a z uzyskanych środków spłaca się wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu. W dalszej kolejności sąd określi plan spłat wierzycieli, w którym wskaże w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym jednak niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Jeśli konsument będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków, to pozostała, nie ujęta w planie, część zadłużenia zostanie umorzona. Sąd może również umorzyć zobowiązania konsumenta bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Co istotne, po ogłoszeniu upadłości dłużnik będzie mógł zawierać tylko drobne umowy w sprawach życia codziennego.

 

Karolina Mieczyńska - Fuklin

aplikant radcowski

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Kurowska
 
ul. Wolności 291, II piętro
41-800 Zabrze
parking: na tyłach Urzędu Miejskiego

Filia Zabrze
ul. 3-go Maja 14, I piętro
41-800 Zabrze
parking: wzdłuż ul. Floriana oraz przy Placu Krakowskim
 
Filia Katowice
ul. Mickiewicza 15, I piętro (budynek OPAL)
40-951 Katowice
parking: na terenie nieruchomości, wjazd od ul. Sokolskiej

tel./fax: 32 278-65-03


NIP: 648-236-96-68
numer rachunku bankowego: 66 1050 1588 1000 0090 9006 3497