Temida była kobietą, czyli Dzień Kobiet z prawniczą nutą.
Korzystając z okazji dzisiejszego święta pozwoliłam sobie przypomnieć postać mitologicznej Temidy....
Blog prawny dla firm
Zapraszam na bloga o prawie w firmie www.przepisnafirme.pl

...
Wysyłka pisma do sądu z zagranicy
Sezon urlopowy w pełni, zatem post dla tych z Państwa, którzy wybierają się za granicę*. Gwiazdka dlatego, że chodzi o kraje ......
Podział majątku niekoniecznie na pół
Inspiracją do zamieszczenia wpisu była jedna z prowadzonych przeze mnie spraw o podział majątku po rozwodzie. Sąd orzekł, ......
Upadłość konsumencka
Mimo, że procedura w sprawach upadłości konsumenckiej wydaje się być trudna i wymagająca, warto rozważyć i skonsultować z prawnikiem zasadność wystąpienia z wnioskiem,...
Nowa filia kancelarii
Zapraszamy do filii kancelarii, która mieści się w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 14 (vis-a-vis Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1)
...
Nowości w prawie 2017
Początek roku to dla ustawodawcy okazja na wprowadzenie zmian w prawie. Nie inaczej stało się wraz z nadejściem roku 2017. Poniżej najistotniejsze, w mojej ocenie, ze zmian....
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Jednym z problemów, z którymi klienci pukają do drzwi Kancelarii są otrzymywane nakazy zapłaty....
Adwokat i radca prawny, różnice i podobieństwa

Nader często spotykam się z pytaniami o różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym. Rzeczywiście, osoby które nie mają na co dzień styczności z ......

Rozwód i separacja, różnice i podobieństwa
W swojej praktyce często spotykam się z pytaniami o różnice i podobieństwa między rozwodem i separacją. Otóż, podstawowa różnica wynika z tego, że przez rozwód małżeństwo zostaje ......
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo radości, spokoju i zdrowia. Niech nadchodzący rok 2016 będzie pasmem sukcesów i przyniesie wiele udanych inwestycji, rzetelnych ......
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mecenas Agata Kurowska została ekspertem w projekcie "wyspa wiedzy" na Targach Biznes Expo, wydarzeniu towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
...
Bezpłatne porady prawne
W ramach ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol Kancelaria udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych. Chętnych zapraszamy w piątek, 18 września w godzinach od 16.00 do 18.00....
Odwołanie pracownika z urlopu
Czy pracodawca może odwołać pracownika z zaplanowanego i długo oczekiwanego urlopu? Okazuje się, że, pod pewnymi warunkami, tak....
Odpis aktu w każdym urzędzie
Już od jakiegoś czasu uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego nie wymaga udania się do miasta, w którym akt jest przechowywany....
Nowości w prawie 2017
PRAWO PRACY
Ujednolicono terminy na złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. Obecnie termin ten wynosi 21 dni. Tymczasem w poprzednim stanie prawnym zwalniany pracownik miał odpowiednio 7 lub 14 dni by zwrócić się do sądu, jeżeli nie zgadzał się z decyzją pracodawcy.
 
Dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone im łącznie mienie przewidziano wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta w formie ustnej będzie zatem nieważna.
 
Obowiązek ustalania regulaminu pracy i wynagradzania oraz utworzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie obciążał pracodawców zatrudniających co najmniej pięćdziesięciu pracowników. Dotychczas regulacje takie wymagane były w zakładach pracy, w których zatrudnionych było co najmniej dwadzieścia osób. Niezmiennie, w firmach objętych układem zbiorowym pracy nie trzeba będzie wprowadzać wewnątrzzakładowych regulacji. Oczywiście, u pracodawcy zatrudniającego mniej niż pięćdziesiąt osób regulaminy można tworzyć na zasadzie dobrowolności, chyba że zatrudnionych jest co najmniej dwadzieścia osób, a o wprowadzenie regulaminu wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.
 
Zmienią się zasady dotyczące wystawiania świadectw pracy. Natomiast nowe przepisy stanowią w dużej mierze przywrócenie zasad sprzed kilku lat. Jeżeli strony zawierają kolejną umowę o pracę w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia poprzedniej, to pracodawca nie będzie już miał obowiązku niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy, chyba że wniosek złoży pracownik.
 
UMOWY ZLECENIA I UMOWY O ŚWIADCZENIE USLUG
Wprowadzono minimalną stawkę godzinowa wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Stawka ta wynosi 13 złotych za każdą godzinę pracy. W związku z powyższym koniecznym będzie ewidencjonowanie godzin pracy zleceniobiorców. Zasady ustalania i potwierdzania godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług powinny wynikać z umowy. Jeśli tak nie jest, to zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej wykaz przepracowanych godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje szereg wyjątków. Nie każdy zleceniobiorca objęty będzie regulacjami o minimalnym wynagrodzeniu.
 
WOLNE SOBOTY
W kodeksie cywilnym wprowadzono zmiany dotyczące sposobu obliczania terminów. Obecnie, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 
KLAUZULA PEWNOŚCI PRAWA
Przedsiębiorcy mieli już możliwość wystąpienia do urzędu o pisemną interpretację wątpliwych przepisów prawa. Jeżeli przedsiębiorca zastosował się do otrzymanej interpretacji, to nie mógł być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami. Ochrona ta została od nowego roku rozszerzona i obejmuje również przypadki zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu administracji. Jak czytamy w znowelizowanej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym - w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego - interpretacjach.
 
PRAWO BUDOWLANE
W ustawie prawo budowlane rozszerzono katalog robót budowlanych, na których prowadzenie nie będzie wymagane uzyskania pozwolenia na budowę czy dokonanie zgłoszenia. Uwagę zwraca brak obowiązku zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, chyba że przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych takiego budynku, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku. Wykonanie klimatyzacji, budowa basenu o powierzchni do 50 m ², budowa zjazdu z drogi powiatowej lub gminnej również nie będą wymagały nawet zgłoszenia. W wyniku nowelizacji organy będą miały 21 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy, zamiast dotychczasowych 30 dni. Doprecyzowano też ustawowe pojęcie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
 
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW BEZ POZWOLENIA
W ustawie o ochronie przyrody zrezygnowano z konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewów przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, o ile ich usunięcie nie następuje na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Kurowska
 
ul. Wolności 291, II piętro
41-800 Zabrze
parking: na tyłach Urzędu Miejskiego

Filia Zabrze
ul. 3-go Maja 14, I piętro
41-800 Zabrze
parking: wzdłuż ul. Floriana oraz przy Placu Krakowskim
 
Filia Katowice
ul. Mickiewicza 15, I piętro (budynek OPAL)
40-951 Katowice
parking: na terenie nieruchomości, wjazd od ul. Sokolskiej

tel./fax: 32 278-65-03


NIP: 648-236-96-68
numer rachunku bankowego: 66 1050 1588 1000 0090 9006 3497